Almindelige forretningsbetingelser for forbrugere

GTC

25. MAJ 2023

(pr. 01.06.2022)

 

1. Anvendelsesområd

1.1 For alle ordrer (bl.a. via vores onlinebutik) afgivet af forbrugere (kunder) gælder følgende almindelige forretningsbetingelser. En forbruger er en fysisk person, der gennemfører en transaktion med et formål, som for det meste hverken kan tilskrives dennes erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

1.2 Hvis enkelte bestemmelser i disse almindelige forretningsbetingelser skulle være eller blive helt eller delvist ugyldige på grund af ufravigelige lovbestemmelser (på grund af ufravigelige bestemmelser i den østrigske forbrugerbeskyttelseslov), eller hvis der skulle opstå en lovmæssig mangel, skal aftaleparterne udarbejde en retsgyldig erstatningsbestemmelse, der kommer så tæt som muligt på det økonomiske resultat af den ugyldige eller ufuldstændige bestemmelse. Gyldigheden af de øvrige bestemmelser berøres ikke heraf.

1.3 Disse almindelige forretningsbetingelser gælder endvidere for alle yderligere juridiske transaktioner, der indgås med en aftalepartner efter den første juridiske transaktion.

 

2. Kontraktsprog

Kontraktens juridisk gyldige og bindende sprog er tysk. Hvis det er nødvendigt, tilbydes engelsk også som kontraktsprog. Forbrugerforespørgsler og/eller håndtering af forbrugerklager foregår også på tysk eller engelsk.

 

 

3. Aftalens genstand

go-e GmbH leverer de varer, produkter eller tjenester, som forbrugeren har bestilt.

 

 

4. Kontraktpartner, kontraktindgåelse

4.1 Alle tilbud fra go-e GmbH er uforpligtende og kan ændres.

4.2 En aftale mellem forbruger og go-e GmbH indgås kun ved en ordrebekræftelse i tekstform (post, fax eller e-mail) fra go-e GmbH, idet en sådan ordrebekræftelse normalt udstedes inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af det bindende tilbud fra forbrugeren.

4.3 Ved at placere produkterne i onlinebutikken afgiver go-e GmbH et bindende tilbud om at indgå en aftale om disse varer. Kunden kan i første omgang uforpligtende lægge varerne i indkøbskurven og til enhver tid rette sine indtastninger ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der stilles til rådighed og er forklaret i bestillingsprocessen, inden denne sender sin bindende order.

4.4 Kontrakten indgås, når kunden accepterer tilbuddet på varerne i indkøbskurven ved at klikke på ordreknappen. Umiddelbart efter afsendelse af ordren modtager kunden endnu en bekræftelse pr. e-mail. En bindende kontrakt kan også indgås, før ordren afgives af kunden ved at klikke på knappen "Bestil nu". De sprog, der er til rådighed for indgåelse af kontrakten, er tysk og engelsk. go-e GmbH gemmer kontraktteksten og sender ordreoplysningerne til kunden. Kunden kan også til enhver tid se de almindelige forretningsbetingelser på go-e GmbH’s hjemmeside:
https://shop.go-e.co/General-Terms-And-Conditions

4.5 Oplysningerne i brochurer eller lignende dokumenter og oplysningerne i tilbuddet, såsom illustrationer, tegninger, beskrivelser, mål, vægt, ydeevne og forbrugsoplysninger, er kun omtrentlige, medmindre de udtrykkeligt er angivet som bindende.

4.6 Af hensyn til datasikkerheden er tidligere ordrer ikke længere tilgængelige for kunden via internettet.

 

5. Priser, prisliste

5.1 Medmindre andet udtrykkeligt er anført, er alle slutkundepriser, der oplyses af go-e GmbH i onlinebutikken, angivet i euro og er inklusive lovpligtig moms.

5.2 Ved forsendelse med go-e GmbH tillægges der leveringsomkostninger til de anførte priser. Kunden kan få oplyst forsendelsesomkostningerne for ordrer i vores onlinebutik i forbindelse med fastsættelsen af forsendelsesomkostningerne i den pågældende indkøbskurv. For personlige ordrer vil forsendelsesomkostninger blive meddelt direkte til kunden.

 

6. Betaling

Du har følgende betalingsmetoder til rådighed i go-e GmbH’s onlinebutik:

Instant transfer

Du betaler fakturabeløbet via onlineudbyderen "instant transfer". Du behøver ikke at være tilmeldt hos denne. Betalingen sker ved hjælp af din PIN-kode og TAN via din sædvanlige bank.

VISA-kreditkort

Når du betaler med VISA-kreditkort, bliver du omdirigeret til hjemmesiden tilhørende vores kreditkortudbyder mPAY24, og beløbet debiteres dit kreditkort.

MasterCard-kreditkort

Når du betaler med MastCard-kreditkort, bliver du omdirigeret til hjemmesiden tilhørende vores kreditkortudbyder mPAY24, og beløbet debiteres dit kreditkort.

Bankoverførsel

Når du vælger betalingsmåden bankoverførsel, giver vi dig vores bankoplysninger i ordrebekræftelsen og leverer varerne efter modtagelse af betalingen. Betalingen skal finde sted op til 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen ved kontant forudbetaling.

 

7. Fortrydelsesret og returnering

Forbrugerne har den lovbestemte fortrydelsesret i forhold til købet som beskrevet i annulleringsvejledningen. Erhvervsdrivende har ikke frivillig fortrydelsesret.

8. Ejendomsforbehold

8.1 De varer, der tilbydes og leveres af go-e GmbH eller på anden måde overdrages, forbliver go-e GmbH’s ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud.

8.2 Hvis kunden af en eller anden grund er forsinket med betalingen, er go-e GmbH berettiget til at gøre indsigelse mod eller tilbagetage varer, der er underlagt ejendomsforbehold. go-e GmbH kan kun udøve denne ret over for forbrugere som kunder, hvis forbrugeren har været forsinket med sin opfyldelsesforpligtelse i mindst seks uger, og go-e GmbH har gjort opmærksom på denne retsvirkning og har fastsat en frist på mindst 14 dage uden held. Yderligere erstatningskrav berøres ikke heraf.

8.3 Hvis en tredjepart får adgang til varerne (f.eks. udlæg i varerne), er kunden forpligtet til at gøre opmærksom på go-e GmbH’s ejendomsforbehold og straks informere go-e GmbH herom.

 

9. Transportskader

Hvis der leveres varer med åbenlyse transportskader, skal kunden straks reklamere over sådanne mangler til leverandøren og straks kontakte go-e GmbH. Manglende reklamation eller kontakt til go-e GmbH har ingen konsekvenser for kundens juridiske rettigheder og håndhævelsen heraf, især dennes garantirettigheder. Ikke desto mindre hjælper kunden go-e GmbH med at gøre go-e's krav gældende over for transportfirmaet eller transportforsikringen.

 

 

10. Producentens garanti, lovpligtig garanti og undtagelser

Du kan finde alle oplysninger om producentens garanti og den lovpligtige garanti for go-e-produkter her.

 

 

11. Ansvar

11.1 Lovbestemmelserne gælder for håndhævelse af erstatningskrav. Erstatningsperioden er 3 år fra modtagelse af produktet.

11.2 I tilfælde af skader på eller i forbindelse med produktet er kunden forpligtet til inden for 14 dage at fremsende en skriftlig skadesanmeldelse til go-e GmbH med en redegørelse for omstændighederne omkring skaden.

 

12. Databeskyttelse

12.1 Ved indgåelse af aftalen giver kunden sit samtykke til, at go-e GmbH kan indsamle, behandle og bruge dennes personoplysninger i den udstrækning, at disse oplysninger er nødvendige for levering af de aftalte tjenester.

12.2 Der finder intet salg, udveksling eller anden uautoriseret brug af personoplysninger eller kundens oplysninger sted hos go-e GmbH. go-e GmbH videregiver ikke kundens personoplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet sit samtykke hertil, eller go-e GmbH har en retlig eller kontraktmæssig forpligtelse til at udlevere oplysningerne.

12.3 Kunden har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om de af go-e GmbH lagrede personoplysninger samt eventuelle modtagere af disse oplysninger. Disse oplysninger er gratis og afgives altid skriftligt via e-mail, i undtagelsestilfælde (hvis kunden ikke har mulighed for at modtage dem) dog pr. brev. Anmodningen om oplysninger skal stiles til go-e GmbH skriftligt og underskrives af kunden selv og vedlægges en kopi af identitetskortet eller dokumentation for repræsentationsbeføjelse for en juridisk enhed.

12.4 Kunden har til enhver tid inden for rammerne af lovgivningen ret til at kræve berigtigelse eller sletning af de oplysninger om kunden, der er gemt. En e-mail med følgende oplysninger er nok til dette formål:
navn/virksomhed, fødselsdato/selskabsregistreringsnummer og e-mailadresse på kunden samt kundenummer eller bestillingsnummer for the seneste bestilling.

12.5 Kunden er bekendt med, at databeskyttelse for dataoverførsler på internettet ikke garanteres fuldt ud i henhold til det aktuelle tekniske niveau. Særligt e-mails er ikke sikker kommunikation, da læsning af indhold ikke teknisk kan udelukkes. Kunden er i den forbindelse selv ansvarlig for sikkerheden af de oplysninger, som denne sender til go-e GmbH.

 

13. Værneting, lovvalg

13.1 Ethvert kontraktforhold med kunden er udelukkende underlagt østrigsk lovgivning med udelukkelse af lovvalgsbestemmelserne, især FN’s konvention om aftaler om internationale køb.

13.2 For tvister, der opstår som følge af og i forbindelse med forretningstransaktioner med go-e GmbH, er det aftalt, at domstolen i det område, hvor forbrugeren har sin primære bopæl, har enekompetence.

13.3 Obligatoriske lovbestemmelser i den stat, hvor kunden har sin sædvanlige bopæl, berøres ikke af aftalerne i henhold til punkt 13.1 og 13.2 i disse almindelige forretningsbetingelser.

 

go-e GmbH
Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
Østrig