Algemene voorwaarden voor consumenten

AV

25 MEI 2023

(vanaf 01-06-2022)

1. Toepassingsgebied

1.1 Voor alle bestellingen (o.a. via onze online Shop) door consumenten (klanten) gelden de volgende AV. Een consument is een natuurlijke persoon die een transactie verricht voor doeleinden die meestal niet aan een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

1.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk door dwingende wettelijke bepalingen (door opgelegde verplichtingen als gevolg van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming) ongeldig zijn of worden of indien er sprake is van een hiaat in de regelgeving, zullen de contractpartijen een rechtsgeldige vervangende bepaling treffen die de economische uitkomst van de ongeldige of onvolledige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De geldigheid van de overige bepalingen blijft onverlet.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle verdere rechtshandelingen die na de eerste rechtshandeling met een contractpartner worden verricht.

2. Taal van de overeenkomst

De rechtsgeldige en bindende taal van de overeenkomst is Duits. Indien gewenst wordt ook Engels aangeboden als taal van de overeenkomst. Vragen van consumenten en/of de afhandeling van klachten van consumenten gebeurt ook in het Duits of het Engels.

3. Voorwerp van de overeenkomst

go-e GmbH levert door de consument bestelde goederen, producten of diensten.

4. Contractpartner, afsluiting van het contract

4.1 Alle aanbiedingen van go-e GmbH zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.

4.2 Een overeenkomst tussen de consument en go-e GmbH wordt uitsluitend gesloten door middel van een schriftelijke orderbevestiging (post, fax of e-mail) door go-e GmbH, waarbij een dergelijke orderbevestiging gewoonlijk plaatsvindt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het bindende aanbod van de consument.

4.3 Door plaatsing van de producten in de webshop doet go-e GmbH een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst aan te gaan. De klant kan de producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en de ingevoerde gegevens op elk gewenst moment corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces beschikbaar zijn gesteld en die worden uitgelegd voordat hij of zij de bindende bestelling verzendt.

4.4 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant het aanbod voor de artikelen in het winkelmandje accepteert door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant een nieuwe bevestiging per e-mail. Een bindende overeenkomst kan ook worden afgesloten voordat de klant de bestelling plaatst door op de knop 'Nu bestellen' te klikken. Voor het afsluiten van de overeenkomst zijn de talen Duits en Engels beschikbaar. go-e GmbH slaat de tekst van de overeenkomst op en verzendt de ordergegevens naar de klant. De klant kan de AV ook op elk gewenst moment inzien op de shopwebsite van go-e GmbH:
https://shop.go-e.co/General-Terms-And-Conditions

4.5 De informatie in brochures of vergelijkbare documenten en de informatie die bij een aanbod wordt verstrekt, zoals illustraties, tekeningen, beschrijvingen, afmetingen, gewicht, prestatie- en verbruiksgegevens, dient slechts ter indicatie, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend wordt aangemerkt.

4.6 Uit overwegingen inzake de gegevensbescherming kan de klant eerdere bestellingen niet meer via het internet oproepen.

5. Prijzen, prijslijst

5.1 Alle door go-e GmbH in de webshop genoemde prijzen voor eindklanten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro en inclusief de wettelijke btw.

5.2 Bij verzending door go-e GmbH worden de leveringskosten opgeteld bij de vermelde prijzen. De klant kan het bedrag van de verzendkosten voor bestellingen in onze online shop inzien door de verzendkosten in het betreffende winkelmandje op te vragen. Voor persoonlijke bestellingen worden de verzendkosten rechtstreeks aan de klant meegedeeld.

6. Betaling

In de online shop van go-e GmbH zijn de hieronder vermelde betaalmethoden beschikbaar.

Onmiddellijke overschrijving

U betaalt het factuurbedrag via de online aanbieder door te kiezen voor 'onmiddellijke overschrijving'. U hoeft hiervoor niet geregistreerd te zijn. De betaling wordt verwerkt met behulp van uw pincode en een TAN-code via het betaalsysteem van uw huisbank.

VISA creditcard

Wanneer u met een VISA creditcard betaalt, wordt u doorverwezen naar de site van onze kredietkaartdienstverlener mPAY24 en wordt het bedrag van uw creditcard afgeboekt.

MasterCard creditcard

Wanneer u met een MasterCard creditcard betaalt, wordt u doorverwezen naar de site van onze kredietkaartdienstverlener mPAY24 en wordt het bedrag van uw creditcard afgeboekt.

Overschrijving

Bij het selecteren van de betaalmethode bankoverschrijving verstrekken wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling. De betaling moet binnen 5 dagen na het invoeren van de bevestiging van de bestelling vóór levering plaatsvinden.

7. Herroepings- en teruggaverecht

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsinstructies. Ondernemers hebben geen aanspraak op een vrijwillig herroepingsrecht.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De goederen die door go-e GmbH worden aangeboden en geleverd of anderszins worden overhandigd, blijven eigendom van go-e GmbH totdat de betaling volledig is afgewikkeld.

8.2 Indien de klant, om welke reden dan ook, achterstallig met de betaling blijft, heeft go-e GmbH het recht om goederen onder eigendomsvoorbehoud aan te vechten of terug te vorderen. go-e GmbH kan dit recht ten opzichte van consumenten als klant alleen uitoefenen als de betaling van de consument ten minste zes weken achterstallig is en go-e GmbH hem of haar aan dit rechtsgevolg heeft herinnerd en zonder succes een respijtperiode van ten minste 14 dagen heeft gesteld. Overige aanspraken op schadevergoeding blijven onverminderd van kracht.

8.3 Indien een derde zich toegang verschaft tot de goederen (bijv. door beslaglegging) is de klant verplicht om het eigendomsvoorbehoud van go-e GmbH aan te geven en go-e GmbH onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9. Transportschade

Als goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient de klant onmiddellijk een klacht in te dienen bij de leverancier en eveneens onmiddellijk contact op te nemen met go-e GmbH. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van go-e GmbH heeft geen gevolgen voor de wettelijke rechten van de klant en de handhaving ervan, in het bijzonder ook niet voor zijn of haar garantierechten. Desondanks helpt de klant go-e GmbH om de vorderingen van go-e jegens de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

10. Fabrieksgarantie, wettelijke garantie en uitsluitingen

Alle informatie over de fabrieksgarantie en de wettelijke garantie voor go-e producten vindt u hier.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de tenuitvoerlegging van schadeclaims. De vergoedingsperiode bedraagt 3 jaar na ontvangst van het product.

11.2 In het geval dat er schade aan of met het product optreedt, is de klant verplicht om go-e GmbH binnen 14 dagen een schriftelijk schaderapport te sturen met een verklaring van de schadeomstandigheden.

12. Gegevensbescherming

12.1 Door het afsluiten van de overeenkomst stemt de klant in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn of haar persoonsgegevens door go-e GmbH, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van de overeengekomen diensten.

12.2 Er vindt geen verkoop, uitwisseling of ander ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens en persoonlijke informatie van de klant plaats door go-e GmbH. go-e GmbH geeft persoonsgegevens van een klant niet door aan derden, tenzij de klant hiervoor toestemming heeft verstrekt of er een wettelijke, dan wel contractuele verplichting bestaat voor go-e GmbH om deze gegevens te verstrekken.

12.3 De klant heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door go-e GmbH en de ontvangers van deze gegevens. Die informatie is kosteloos en wordt altijd schriftelijk meegedeeld per e-mail, in uitzonderlijke gevallen (als de klant geen mogelijkheid heeft om deze te ontvangen) per brief. Het verzoek om inlichtingen moet schriftelijk aan go-e GmbH worden gericht en door de klant zelf worden ondertekend, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart of een bewijs van vertegenwoordiging van een rechtspersoon.

12.4 De klant heeft in het kader van de wettelijke bepalingen het recht om te allen tijde rectificatie of schrapping van de door hem of haar opgeslagen gegevens te verlangen. Hiervoor volstaat een e-mail met de volgende informatie:
naam/bedrijf, geboortedatum/KvK-nummer en e-mailadres van de klant, evenals het klantnummer of boekingsnummer van de laatste boeking.

12.5 De klant is zich ervan bewust dat de gegevensbescherming bij gegevensoverdracht via het internet niet volledig gegarandeerd kan worden volgens de huidige stand van de techniek. In het bijzonder e-mails vormen geen beveiligde communicatie, omdat het uitlezen van de inhoud technisch niet kan worden uitgesloten. In dit opzicht is de klant zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die hij of zij aan go-e GmbH doorgeeft.

13. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

13.1 Op elke contractuele relatie met de klant is uitsluitend het Oostenrijkse recht van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels, in het bijzonder het VN-kooprecht.

13.2 Voor geschillen die voortvloeien uit en verband houden met zakelijke relaties met go-e GmbH, wordt de exclusieve bevoegdheid van de verantwoordelijke rechtbank voor de hoofdverblijfplaats van de consument overeengekomen.

13.3 Verplichte wettelijke bepalingen van de staat waarin de klant zijn of haar gebruikelijke verblijfplaats heeft, blijven onverlet door de overeenkomsten volgens de punten

13.1 en 13.2 van deze AV.

go-e GmbH
Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
Oostenrijk