Yleiset sopimusehdot kuluttajille

GTC

25.05.2023

1. Soveltamisala

1.1 Kaikkiin kuluttajien (asiakkaiden) muun muassa verkkokaupan kautta tekemiin tilauksiin sovelletaan seuraavia yleisiä sopimusehtoja. Kuluttaja on kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka tekee oston tarkoituksiin, joita ei voida pitää pääasiassa kaupallisena eikä itsenäisen ammatinharjoittajan toimintana.

1.2 Jos näiden yleisten sopimusehtojen yksittäiset määräykset ovat kokonaan tai osittain pätemättömiä pakollisten lakisääteisten määräysten takia (Itävallan kuluttajansuojalain pakollisten määräysten vuoksi) tai jos lainsäädännössä on aukko, sopimusosapuolet laativat laillisesti pätevän korvaavan ehdon, joka on mahdollisimman lähellä pätemättömän tai puutteellisen ehdon taloudellista vaikutusta. Muut ehdot pysyvät voimassa.

1.3 Lisäksi näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös kaikkiin muihin oikeudellisiin liiketoimiin, joista on sovittu sopimuskumppanin kanssa ensimmäisen lainmukaisen kaupan jälkeen.

2. Sopimuksen kieli

Sopimuksen oikeudellisesti pätevä ja sitova kieli on saksa. Tarvittaessa sopimuskielenä tarjotaan myös englantia. Kuluttajien tiedusteluiden ja/tai kuluttajien mahdollisten valitusten käsittelyn kielenä on myös saksa tai englanti.

3. Sopimuksen kohde

go-e GmbH toimittaa kuluttajan tilaamia tavaroita, tuotteita tai palveluita.

4. Sopimuskumppani, sopimuksen solmiminen

4.1 Mitkään go-e GmbH:n tarjoukset eivät ole sitovia ja niihin voidaan tehdä muutoksia.

4.2 Kuluttajan ja go-e GmbH:n välinen sopimus solmitaan vain go-e GmbH:n (postitse, faksilla tai sähköpostitse) lähettämällä tekstimuotoisella tilausvahvistuksella. Tilausvahvistus tehdään yleensä viiden arkipäivän kuluessa kuluttajan sitovan tarjouksen vastaanottamisesta.

4.3 Laittamalla tuotteet verkkokauppaan go-e GmbH tekee sitovan tarjouksen sopimuksen solmimiseksi näistä tuotteista. Asiakas voi laittaa tuotteet ensin ostoskoriin ilman ostovelvoitetta ja tehdä ostoskorin sisältöön muutoksia milloin tahansa käyttämällä tilausprosessissa kuvattuja korjaustapoja ennen sitovan tilauksen lähettämistä.

4.4 Sopimus solmitaan, kun asiakas hyväksyy ostoskorissa olevat tuotteet napsauttamalla tilauspainiketta. Asiakas saa toisen vahvistuksen sähköpostitse heti tilauksen lähettämisen jälkeen. Sitova sopimus voidaan tehdä myös ennen kuin asiakas tekee tilauksen napsauttamalla tilauspainiketta. Sopimuksen solmimisessa käytettävät kielet ovat saksa ja englanti. go-e GmbH tallentaa sopimustekstin ja lähettää tilaustiedot asiakkaalle. Asiakas voi tutustua yleisiin sopimusehtoihin milloin tahansa go-e GmbH:n verkkokauppasivustolla: https://shop.go-e.co/General-Terms-And-Conditions

4.5 Esitteiden tai vastaavien asiakirjojen sisältämät tiedot ja tarjouksen mukana toimitetut tiedot, kuten kuvat, piirustukset, kuvaukset, mitat, paino, suorituskyky ja kulutustiedot, ovat vain summittaisia, ellei niitä ole nimenomaisesti mainittu sitoviksi.

4.6 Tietoturvasyistä aiemmat tilaukset eivät ole enää asiakkaan tarkasteltavissa Internetin kautta.

5. Hinnat, hinnasto

5.1 Kaikki go-e GmbH:n verkkokaupassa ilmoittamat loppuasiakkaan hinnat ovat euroina ja sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron, ellei toisin ole mainittu.

5.2 Ilmoitettuihin hintoihin lisätään go-e GmbH:n toimituskulut. Asiakas voi tarkistaa tilausten toimituskulujen määrän verkkokaupassamme määrittäessään toimituskuluja ostoskorissa. Henkilökohtaisissa tilauksissa toimituskulut ilmoitetaan suoraan asiakkaalle.

6. Maksu

go-e GmbH:n verkkokaupassa on käytettävissä seuraavat maksutavat:

Välitön siirto

Laskun summa maksetaan välittömän siirron verkkopalvelun tarjoajan kautta. Sen käyttöä varten ei tarvitse rekisteröityä. Maksu suoritetaan PIN- ja TAN-koodia käyttämällä oman pankin kautta.

VISA-luottokortti

Kun maksat VISA-luottokortilla, sinut ohjataan luottokorttipalveluntarjoajamme mPAY24:n sivustolle ja summa veloitetaan luottokortiltasi.

MasterCard-luottokortti

Kun maksat MasterCard-luottokortilla, sinut ohjataan luottokorttipalveluntarjoajamme mPAY24:n sivustolle ja summa veloitetaan luottokortiltasi.

Tilisiirto

Kun valitset maksutavaksi tilisiirron, annamme pankkiyhteystiedot tilausvahvistuksessa ja toimitamme tuotteet maksun vastaanottamisen jälkeen. Maksu on suoritettava viimeistään viisi päivää sen jälkeen, kun tilaus on vahvistettu, käteisennakolla.

7. Perumis- ja palautusoikeus

Kuluttajilla on perumisohjeissa kuvattu lakisääteinen perumissoikeus. Yrittäjille ei myönnetä vapaaehtoista perumisoikeutta.

8. Omistusoikeuden säilyminen

8.1 go-e GmbH:n tarjoamat ja toimittamat tai muutoin luovutetut tavarat pysyvät go-e GmbH:n omistuksessa, kunnes maksu on suoritettu kokonaan.

8.2 Jos asiakkaan maksu viivästyy mistä tahansa syystä, go-e GmbH:lla on oikeus kyseenalaistaa kauppa tai ottaa takaisin tuotteet, joita omistusoikeuden säilyminen koskee. go-e GmbH voi käyttää tätä oikeutta suhteessa kuluttajiin asiakkaina vain, jos kuluttajan maksuvelvoite on ollut täyttämättä vähintään kuusi viikkoa ja go-e GmbH on muistuttanut asiakasta tämän lainmukaisista seurauksista ja pidentänyt maksuaikaa vähintään 14 vuorokaudella saamatta maksua. Muut vahingonkorvausvaatimukset pysyvät muuttumattomina.

8.3 Jos kolmas osapuoli käyttää tavaroita (esim. tavaroiden viimeistely), asiakas on velvollinen ilmoittamaan go-e GmbH:n omistusoikeudesta ja ilmoittamaan asiasta välittömästi go-e GmbH:lle.

9. Kuljetusvauriot

Jos asiakkalle toimitetuissa tavaroissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, asiakkaan on reklamoitava näistä vioista välittömästi toimittajalle ja otettava myös välittömästi yhteyttä go-e GmbH:hen. Jos asiakas laiminlyö reklamaation tekemisen tai yhteyden ottamisen go-e Gmbh:hen, tällä ei ole mitään vaikutuksia asiakkaan laillisiin oikeuksiin ja niiden täytäntöönpanoon, etenkään takuuoikeuksiin. Asiakas kuitenkin auttaa go-e GmbH:ta vaatimusten esittämisessä kuljettajalle tai kuljetusvakuutukseen liittyen.

10. Valmistajan takuu, lakisääteinen takuu ja poikkeukset

Löydät kaikki tiedot go-e-tuotteiden takuusta ja lakisääteisestä takuusta täältä.

11. Vastuuvelvollisuus

11.1 Vahingonkorvausvaatimusten täytäntöönpanoon sovelletaan lainmääräyksiä. Korvausaika on kolme vuotta tuotteen vastaanottamisesta.

11.2 Jos tuote vaurioituu tai siihen liittyen tapahtuu vahinko, asiakkaalla on velvollisuus lähettää go-e GmbH:lle 14 päivän kuluessa kirjallinen vahinkoraportti, joka sisältää selvityksen vahinkotilanteesta.

12. Tietosuoja

12.1 Solmimalla sopimuksen asiakas hyväksyy, että go-e GmbH kerää, käsittelee ja käyttää hänen henkilötietojaan, mikäli nämä tiedot ovat välttämättömiä niiden palvelujen tarjoamiseksi, joita sopimus koskee.

12.2 go-e GmbH ei myy, vaihda tai käytä muulla tavoin luvatta asiakkaan henkilötietoja ja muita tietoja. go-e GmbH ei luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tai ellei go-e GmbH:lla ole laillista tai sopimusvelvoitetta tietojen luovuttamiseen.

12.3 Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoa go-e GmbH:n tallentamista henkilötiedoista sekä näiden tietojen vastaanottajista. Tiedot ovat maksuttomia ja toimitetaan aina kirjallisesti sähköpostitse, poikkeustapauksissa (jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tietojen vastaanottamiseen tällä tavalla) kirjeitse. Tietopyyntö on osoitettava go-e GmbH:lle kirjallisesti ja asiakkaan on omakätisesti allekirjoitettava se. Tietopyynnön mukaan tulee liittää kopio henkilötodistuksesta tai todistus oikeudesta toimia oikeussubjektin edustajana.

12.4 Asiakkaalla on lain vaatimusten puitteissa oikeus vaatia milloin tahansa hänestä tallennettujen tietojen korjaamista tai poistamista. Tähän riittää sähköpostiviesti, joka sisältää seuraavat tiedot:
nimi/yritys, syntymäaika/yritystunnus, asiakkaan sähköpostiosoite ja asiakanumero tai viimeisen tilauksen tilausnumero.

12.5 Asiakas on tietoinen siitä, että Internetissä tapahtuvan tiedonsiirron tietosuoja ei ole täysin taattu tämänhetkisen tekniikan pohjalta. Varsinkaan sähköpostiviestit eivät ole turvallinen viestintätapa, koska ei voida teknisesti sulkea pois sitä, että ulkopuolinen voi päästä lukemaan tiedot. Tämän osalta asiakas on itse vastuussa go-e GmbH:lle luovuttamiensa tietojen turvallisuudesta.

13. Oikeuspaikka, sovellettava laki

13.1 Kaikkiin asiakkaan kanssa solmittaviin sopimussuhteisiin sovelletaan yksinomaan Itävallan lakia pois sulkien ristiriitaisia lakeja koskevat määräykset, erityisesti YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva sopimus.

13.2 go-e GmbH:n liiketoimintaan liittyvien erimielisyyksien osalta sovitaan kuluttajan asuinpaikasta vastaavan tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta.

13.3 Näiden yleisten sopimusehtojen kohdat 13.1. ja 13.2 eivät vaikuta asiakkaan asuinmaan pakollisiin oikeudellisiin säännöksiin.

go-e GmbH
Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
Itävalta