GTC

Allmänna villkor för konsumenter

18 maj 2022

(fr.o.m. 2022-06-01)

1. Tillämpningsområde

1.1 För alla beställningar (bland annat via vår webbutik) från konsumenter (kunder) gäller följande allmänna villkor. En konsument är en fysisk person som genomför en transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till kommersiell eller egenföretagares verksamhet.

1.2 Om enskilda villkor i dessa allmänna villkor helt eller delvis skulle vara eller bli ogiltiga på grund av tvingande lagstadgade bestämmelser (på grund av obligatoriska bestämmelser i den österrikiska konsumentskyddslagen) eller om det skulle finnas oklarheter, ska avtalsparterna skapa ett ersättningsvillkor som kommer så nära det ekonomiska resultatet av det ogiltiga eller ofullständiga villkoret som möjligt. Övriga villkors giltighet påverkas inte.

1.3 Dessutom ska dessa Allmänna villkor även gälla för alla ytterligare juridiska transaktioner som ingås med en avtalspart efter den första juridiska transaktionen.

 

2. Avtalsspråk

Det juridiskt giltiga och bindande språket i avtalet är tyska. Vid behov kan även engelska erbjudas som avtalsspråk. Förfrågningar från konsumenter och/eller hantering av eventuella klagomål sker också på tyska eller engelska.

 

3. Avtalets omfattning

go-e GmbH levererar varor, produkter eller tjänster som konsumenten beställt.

 

4. Avtalspart, ingående av avtal

4.1 Alla erbjudanden från go-e GmbH är icke-bindande och kan komma att ändras.

4.2 Ett avtal mellan konsumenten och go-e GmbH ingås endast via en orderbekräftelse i textform (post, fax eller e-post) från go-e GmbH, varvid en sådan orderbekräftelse vanligtvis skickas inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av det bindande erbjudandet.

4.3 Genom att placera produkterna i webbutiken lämnar Go-e GmbH ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal för dessa artiklar. Kunden kan lägga produkterna i varukorgen utan några förpliktelser och kan när som helst lägga till eller ta bort artiklar innan han/hon gör sin bindande beställning.

4.4 Avtalet ingås när kunden accepterar erbjudandet för artiklarna i varukorgen genom att klicka på orderknappen. Omedelbart efter att ordern har skickats får kunden en bekräftelse via e-post. Ett bindande avtal kan också ingås innan kunden gör beställningen om kunden klickar på knappen ”Beställ nu”. De språk som är tillgängliga vid avtalets ingående är tyska och engelska. Go-e GmbH sparar avtalstexten och skickar orderinformationen till kunden. Kunden kan också när som helst se villkoren på Go-e GmbH:s webbplats: https://shop.go-e.co/General-Terms-And-Conditions

4.5 Information i broschyrer eller liknande dokument och informationen som tillhandahålls med ett erbjudande såsom illustrationer, ritningar, beskrivningar, mått, vikt, prestanda och förbrukningsdata är endast ungefärliga om de inte uttryckligen anges som exakta.

4.6 Av datasäkerhetsskäl är tidigare beställningar inte längre tillgängliga för kunden via Internet.

 

5. Priser, prislista

5.1 Alla priser till slutkund som anges av go-e GmbH i nätbutiken anges, om inget annat uttryckligen sägs, i euro och inkluderar lagstadgad moms.

5.2 Vid frakt från go-e GmbH tillkommer fraktkostnader utöver angivna priser. Kunden kan se fraktkostnaden för beställningar i vår webbutik genom att gå in i respektive varukorg. För personliga beställningar meddelas fraktkostnaderna direkt till kunden.

 

6. Betalning

Du kan välja mellan följande betalningsmetoder i Go-e GmbH:s webbutik:

Instant transfer

Fakturabeloppet betalar du via nätleverantören ”Instant transfer”. Du behöver inte vara registrerad för detta. Betalningen hanteras med hjälp av din PIN-kod och TAN via din bank.

VISA kreditkort

När du betalar med VISA omdirigeras du till webbplatsen för vår kreditkortsleverantör mPAY24 och beloppet dras från ditt kreditkort.

MasterCard kreditkort

När du betalar med MasterCard omdirigeras du till webbplatsen för vår kreditkortsleverantör mPAY24 och beloppet dras från ditt kreditkort.

Banköverföring

När du väljer banköverföring ger vi dig våra bankuppgifter i orderbekräftelsen och levererar varorna efter att betalningen har mottagits. Betalning måste ske inom 5 dagar efter att orderbekräftelsen har mottagits.

 

7. Ångerrätt och returrätt

Konsumenterna har rätt till den lagstadgade ångerrätten som beskrivs i instruktioner om ångerrätt. Entreprenörer beviljas inte frivillig ångerrätt.

 

8. Äganderättsförbehåll

8.1 De varor som erbjuds och levereras av go-e GmbH eller på annat sätt överlämnas, förblir Go-e GmbHs egendom tills full betalning har erlagts.

8.2 Om kunden av någon anledning blir försenad med betalningen, har go-e GmbH rätt att bestrida eller återta varorna med förbehåll för äganderättsförbehåll. go-e GmbH får endast utöva denna rätt vis-à-vis-konsument om kunden inte har uppfyllt sin skyldighet inom minst sex veckor och go-e GmbH har påmint kunden om rättsliga konsekvenser och fastställt en anståndsperiod på minst 14 dagar. Ytterligare skadeståndskrav påverkas inte.

8.3 Om en tredje part får tillgång till varorna (t.ex. vid kvarstad) är kunden skyldig att omedelbart informera go-e GmbH om den förbehållna äganderätten.

 

9. Transportskador

Om varor med uppenbara transportskador levereras måste kunden reklamera sådana defekter direkt till leverantören och kontakta go-e GmbH omedelbart. Underlåtenhet att framföra ett klagomål eller kontakta go-e GmbH har inga konsekvenser för kundens lagliga rättigheter och deras verkställighet, särskilt inte när det gäller kundens garantirättigheter. Kunden ska dock hjälpa go-e GmbH att driva anspråk mot transportören eller transportförsäkringen.
 

10. Garanti och undantag 

10.1 Lagstadgade garantibestämmelser gäller. Garantiperioden för go-e-produkter uppgår till 2 år från mottagning av produkten.

10.2 Vid garantiärenden ska kunden omedelbart skriftligen informera go-e GmbH om felet. go-e är skyldiga att snarast möjligt åtgärda felet eller byta ut produkten om det föreligger en berättigad reklamation. För det (berättigade) fallet står go-e GmbH för kostnaderna för retur av den defekta produkten. Om garantin visar att apparaten måste bytas ut avstår kunden från ägande av produkten från det datum då den returneras och samtidigt övergår den nya enheten till köparens egendom. Denna egendomsövergång gäller även om en enhet byts ut som goodwill utanför garantiperioden. Om ett fel uppstår i en fast installerad laddstation skickar go-e GmbH en utbytesbox till kunden och står för upp till 70 euro av de elektrikerkostnader som uppstår vid avinstallationen av den defekta laddstationen och installationen av utbytesenheten. Intyg i form av faktura ska alltid uppvisas. Innan produkten demonteras ska du alltid kontakta go-e:s tekniska kundsupport och invänta beslut om vidare hantering av serviceärende. Reparationer får endast utföras av tillverkaren go-e. För reparationer som inte har utförts av go-e föreligger ingen rätt till kostnadsersättning inom ramen för garantin.

10.3 Vid felaktig användning/montering och skador på produkten som orsakas av köparen eller vid andra tekniska fel upphör garantin att gälla. I så fall står köparen för fraktkostnaderna. Detta gäller i synnerhet om produkten används med en specialadapter som inte tillverkats av go-e GmbH eller för annan användning än den som tillverkaren angett.

10.4 Garantin upphör även att gälla om en go-e produkt ändras eller öppnas.

10.5 go-e GmbH gör alla anstränger sig för att driva alla kostnadsfria digitala tilläggstjänster i enlighet med vad som beskrivs i produkternas bruksanvisningar, inklusive men inte begränsat till app- och molnfunktioner. go-e garanterar dock inte att de alltid fungerar felfritt, är fullständigt tillgängliga och utan avbrott. go-e GmbH lämnar ingen garanti för dessa digitala tilläggsfunktioner men strävar efter att efter ett fel-/störningsmeddelande från kunden kostnadsfritt erbjuda en lösning eller en för att åtgärda fel eller störningar. Kundens anmälan kan göras per telefon under go-e:s kontorstider, via e-post till office@go-e.co eller via ett kontaktformulär på go-e-webbplatsen. go-e är berättigad att tillämpa begränsningar för åtgärdande av fel/störningar och/eller lösningar samt att skjuta upp åtgärdandet av fel/störningar tills en uppdatering har getts ut. För att fullfölja denna skyldighet har go-e GmbH rätt att avbryta de digitala tilläggstjänsterna på grund av planerade eller oplanerade underhållsarbeten. Därför kan go-e inte garantera att de digitala tjänsterna alltid är tillgängliga.

 

11. Ansvar

11.1 De lagstadgade bestämmelserna gäller för verkställigheten av skadeståndskrav. Ersättningsperioden är 3 år från mottagandet av produkten.

11.2 I händelse av skada på produkten är kunden skyldig att skicka en skriftlig skaderapport till go-e GmbH med en beskrivning av skadorna inom 14 dagar.

 

12. Dataskydd

12.1 Genom att ingå avtalet samtycker kunden till att Go-e GmbH samlar in, behandlar och använder dennes personuppgifter i den utsträckning som dessa uppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla de avtalade tjänsterna.

12.2 Ingen försäljning, utbyte eller annan obehörig användning av personuppgifter och information om kunden sker på uppdrag av go-e GmbH. Go-e GmbH vidarebefordrar inte kundens personuppgifter till tredje part, såvida inte kunden har gett sitt samtycke eller om det finns en rättslig eller avtalsenlig skyldighet för go-e GmbH att vidarebefordra uppgifterna.

12.3 Kunden har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som lagras av go-e GmbH samt eventuella mottagare av dessa uppgifter. Denna information är kostnadsfri och tillhandahålls alltid skriftligen via e-post och i undantagsfall via brev (om kunden inte har möjlighet att ta emot informationen via e-post). Begäran om information ska skickas skriftligen till go-e GmbH och undertecknas av kunden, tillsammans med en kopia av identitetshandling eller bevis på fullmakt för en juridisk person.

12.4 Kunden har inom ramen för de rättsliga kraven rätt att när som helst begära rättelse eller radering av de uppgifter som lagras om denne. Det räcker med ett e-postmeddelande med följande information för att göra detta:
namn/företag, födelsedatum/organisationsnummer och e-postadress för kunden samt kundnummer eller bokningsnummer för den senaste bokningen.

12.5 Kunden är medveten om att dataskydd för dataöverföringar på Internet inte fullt ut kan garanteras i enlighet med den senaste tekniken. E-post är inte säker kommunikation eftersom obehöriga i vissa fall kan läsa dessa meddelanden. I detta avseende ansvarar kunden själv för säkerheten för de uppgifter denne överför till go-e GmbH.

 

13. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

13.1 Alla avtalsförhållanden med kunden regleras uteslutande av österrikisk lag, med undantag för lagvalsregler, i synnerhet FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor.

13.2 För tvister som uppstår till följd av och i samband med affärsförbindelser med go-e GmbH, ska exklusiv jurisdiktion för den domstol som ansvarar för konsumentens huvudsakliga hemvist avtalas.

13.3 Obligatoriska rättsliga bestämmelser i den stat där kunden har sin normala hemvist påverkas inte av avtalen enligt punkt 13.1 och 13.2 i dessa allmänna villkor.
 

go-e GmbH
Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
Austria